خواندن بیش از یک سوره بعد از حمد در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیخواندن بیش از یک سوره بعد از حمد در نماز
سؤال:

سلام

آیافردمیتواندبعدازخواندن سوره درنماز (واجب ومستحب)یک یاچندسوره دیگررانیزبه قصد ثواب ومطلوبیت ویابه قصدیادآوری وفراموش نکردن بخواندیانفس این کاربدعت است هرچند قصدبدعت هم نباشدمبطل نمازاست؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب در نماز های یومیه بیش از یک سوره نخواند در غیر نماز های یومیه مانعی ندارد.