خیار غبن در معاملات

استفتائاتدسته بندی: بیعخیار غبن در معاملات
سؤال:

با سلام.
زمینی را فروختم البته فقط قراداد بیع را امضا کردیم پولی دریافت نکردم قرار است ۱۵ روز دیگر پول را بیاورد ولی من فروشنده چون از قیمت زمین خبر نداشتم متوجه شدم مغبون شده ام تقریبا ۷۰ملیون زیر قیمت فروخته ام ایا خیار غبن دارم میتوانم معامله رافسخ کنم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه مورد معامله تحویل خریدار نشده باشد معامله محقق نشده است و در فرض تحقق معامله با احراز غبن، خیار غبن برای مغبون محفوظ است مگر اینکه ضمن معامله اسقاط کافه خیارات کرده باشد.