درمان با ادرار شتر

استفتائاتدسته بندی: طهارتدرمان با ادرار شتر
سؤال:
  1. باتوجه به اینکه خوردن خبایث وچیزهایی که عرف مردم ازآن متنفراست شرعاحرام است چگونه آشامیدن بول الابل جایزشمرده شده؟

۲. اگر استثنا شده برای استشفا و در ضرورت بایدبگوییم شامل غیربول الابل هم میشود؟

پاسخ:

در روایات فقط برای تداوی و درمان اجازه داده شده است و در این حکم تسری به بقیه موضوعات نمی شود.