دفن میت درمکان غصبی

استفتائاتدسته بندی: فقهیدفن میت درمکان غصبی
سؤال:

اگر میتی را در مکان غصبی دفن کردند یا بعد فهمیدند وصاحب زمین به هیچ وجه راضی به بقای میت نمیشود و از طرفی انتقال میت هتک حرمت اوست و یا باعث عسر و حرج است حال جانب میت مراعات شود یا جانب صاحب زمین؟وظیفه چیست؟

پاسخ:

اگر مالک زمین راضی نباشد نبش قبر و انتقال میت به مکان مباح واجب است.