دلایل نقلی وضو

استفتائاتدسته بندی: فقهیدلایل نقلی وضو
سؤال:

باعرض سلام درسوره مائده آیه۶ آمده هنگام وضودستهارا تا آرنج بشوئید وسروپاهارا تا برآمدگی پا مسح کنید ما شیعیان کلمه «تا» اول را(تاآرنج) راابتدامعنی میکنیم ولی اهل سنت آنرا انتهامعنی می کنند، وماشیعیان تا دوم را (تابرآمدگی پا) راانتها، معنی می کنیم. آیا ما دلایل قرآنی ترجیها ویادلایل روائی داریم که درست می گوئیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ظهور آیه شریفه در تعیین محل شستن دست ها است؛ اما این که شروع به شستن از کدام طرف باشد از ظاهر آیه استفاده نمی شود. به همین جهت روایات مستندی از ائمه هداه علیهم السلام وارد شده است که بیان کننده جهت و شروع شستن دست در وضو است. برای توضیح بیشتر باید به کتب مفصل فقهی مراجعه شود.