ذبح بز

سؤال:

سلام علیکم

بز چند ساله میتواند قربانی کند؟

پاسخ:

باید یک سال را تمام کرده و وارد سال دوم شده باشد.