رقصیدن برای مرد

استفتائاتدسته بندی: فقهیرقصیدن برای مرد
سؤال:

سلام علیکم حکم رقص برای مرد چیست؟

پاسخ:

رقص همسر برای زوج مانعی ندارد.