دسامبر, 2020

  • 17 دسامبر

    زمین شبهه ناک

    سلام علیکم ۱)دو قطعه زمین وجود دارد یکی به قیمت صد ملیون ودیگری یک ملیارد و اجمالامیدانیم یکی ازآن دو مال ما و دیگری غصبی یا وقفی است و هیچ قرینه ودلیل هم برتعیین نیست ۲) ده عدد ماهی خاص به قیمت ده ملیون داریم واجمالا می دانیم یکی درآب …