سجده بر چه مواردی صحیح است؟

استفتائاتدسته بندی: فقهیسجده بر چه مواردی صحیح است؟
سؤال:

سلام علیکم
۱) چه اشیاء تیمم وسجده هردوبرآن صحیح است وچه مواردی مختص به هریک است؟
۲) سجده برطرف برجسته مهرصحیح است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱-موارد مشترک: خاک، ریگ، کلوخ، سنگ، سنگ آهک، سنگ گچ، آجر، کوزه گلی، موارد مختص به سجده: الف) سنگ های گرانبها مانند عقیق، زمرد، فیروزه، هرچند بهتر است بر آن ها سجده نکند. ب) سجده بر گل هایی که خوراکی نیستند ج) چوب و برگ گیاهان در صورتی که برای خوردن و پوشیدن قابل استفاده نباشد د) سجده بر چیزهایی که خوراک حیوانات است مانند کاه و علف ه) سجده بر کاغذی که دارای نوشته جرم دار نباشد.
۲-مانعی ندارد.