سجده شکر

سؤال:

سلام علیکم
۱) فردی درحال تشهدشک میکندکه تشهدرکعت آخرنمازعشا است یاتشهد نماز
وتیره چه کند۲درحال سجده شک میکندسجده آخرنمازاست یاسجده شکربعدنماز،
وظیفه اش چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- بنابر تشهد آخر نماز واجب بگذارد.
۲- بنابر سجده آخر نماز بگذارد.