سفر بدون اذن

استفتائاتدسته بندی: فقهیسفر بدون اذن
سؤال:

با سلام.

۱- سفر ضروری فرزند با نهی از روی شفقت ابوین یا سفر ضروری زن بدون اذن شوهر آیا سفر حرام و موجب اتمام نماز و وجوب روزه در سفر در ماه رمضان می شود؟

۲-بر فرض حلیت سفر مذکور، مراد از سفر ضروری چیست؟