سن بلوغ دختران

استفتائاتدسته بندی: فقهیسن بلوغ دختران
سؤال:

آیا ممکن است دختران زودتر از نه سال به سن تکلیف برسند؟ (مثلا با دیدن خون با مشخصات خون حیض.)

پاسخ:

بلوغ در دختران تمام شدن ۹ سال قمری است.