شرائط اقتدا کردن

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرائط اقتدا کردن
سؤال:

سلام علیکم. اقتدا کردن به امام جماعتی که بخاطر معذوریت بر روی میز سجده می کند شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در مفروض سؤال بنابر احتیاط واجب اقتدا جایز نیست