شرط اعلمیت در تقلید از مجتهد و شرایط رویت هلال اول ماه

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط اعلمیت در تقلید از مجتهد و شرایط رویت هلال اول ماه
سؤال:

سلام علیکم

۱.نظر جنابعالی در مورد شرط اعلم بودن در مرجع تقلید چیست؟

۲. نظر جنابعالی در مورد رؤیت هلال اول ماه چیست؟

پاسخ:

مرجع تقلید باید مجتهد اعلم باشد هلال ماه با دیدن خود شخص یا گفتن افراد متعدد مورد اطمینان یا خبر دادن دو مرد عادل با شرایط یکسان و هم افق بودن مناطق رویت شده(در حد دو ساعت)ثابت می شود