شرط در ضمن عقد نسیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط در ضمن عقد نسیه
سؤال:

اگر معامله ای را به شکل نسیه منعقد کنیم آیاضمن آن میتوان شرط کنیم که اگر خریدار اقساط آنرا زودتر ویا یک جا پرداخت کندمبلغ یا درصدی معین ویا با دلخواه ویا باتوافق ازمبلغ نسیه کمتر شود؟

پاسخ:

مانعی ندارد.