شهادت برای طلاق

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاقشهادت برای طلاق
سؤال:

سلام.آیابه صرف ادعای زوجه مبنی برسوء معاشرت زوج وشهادت خانواده زوجه،دلیل برصدورطلاق است؟زوجه دلیل دیگری نداشته وعده ای حسن معاشرت زوج را تصدیق میکنند.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
طلاق همسر در اختیار زوج است؛ مگر اینکه عسر و حرج زوجه در زندگی برای حاکم شرع ثابت شود