شک در تعداد نماز های قضا شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در تعداد نماز های قضا شده
سؤال:

اگر فردی در تعداد نمازهای قضا یا تعداد روزه های قضای خود شک دارد میزان حداکثر را باید مدنظر قرار دهد یا حداقل؟

پاسخ:

میزان حداقل است.