شک در رسیدن به رکوع امام جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در رسیدن به رکوع امام جماعت
سؤال:

اگر یقینا امام جماعت در رکوع بود واقتدا کردیم آنگاه شک کردیم آیا رکوع را درک کردیم در یک لحظه یانه آیامیتوان با استصحاب رکوع امام جماعت حکم به صحت اقتدا وجماعت خود کنیم؟

پاسخ:

صحت نماز موقوف به اطمینان به درک رکوع امام می باشد.