ضمان مسئولین شنا

استفتائاتدسته بندی: حقوقضمان مسئولین شنا
سؤال:

۱. با سلام. مسئولیت مدنی و کیفری مربیان شنا در فقه امامیه چگونه است؟
۲. مسئولیت مدنی و کیفری مدیران استخر شنا در فقه امامیه چگونه است؟
۳. مسئولیت مدنی و کیفری منجیان غریق شنا در فقه امامیه چگونه است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و ۲ و ۳- در موارد مذکور اگر تفریط صدق کند موجب ضمان است.