طریقه ذبح شرعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیطریقه ذبح شرعی
سؤال:

اگر حیوانی در معرض مردن است و ما وسیله تیز برای ذبح و شکارش نداریم چگونه میتوان آنرا حلال کرد که در حیوان حرام گوشت پوستش پاک شود وحلال گوشت پوست وگوشتش خواه وحشی یا اهلی باشند؟

پاسخ:

راه حلیت منحصر به ذبح شرعی است.