علم به بطلان غسل در مسجد

استفتائاتدسته بندی: طهارتعلم به بطلان غسل در مسجد
سؤال:

فردی غسل جنابت کرد ونمازش را در مسجد خواند بعد نماز متوجه مانعی در اعضا شد که قبل غسل بوده واو ندیده آیا

  1. فورا باید از مسجدخارج شود هرچندبتواند داخل مسجد غسل را تصحیح کند وفعلا درحکم جنب است؟
  2. ۲.نمازخوانده شده رادوباره بخواند؟
پاسخ:

۱. چنانچه زمان تصحیح غسل کمتر از زمان خروج از مسجد باشد،مانعی ندارد.
۲. نماز را باید اعاده کند.