مالیات جنس فروخته شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیمالیات جنس فروخته شده
سؤال:

پرداخت مالیات جنس فروخته شده مانند ماشین در شرع برعهده خریدار است یا فروشنده؟

پاسخ:

طبق موازین قانونی یا تفاهم بین طرفین عمل شود.