ماموم و مکبّر

استفتائاتدسته بندی: فقهیماموم و مکبّر
سؤال:

سلام علیکم
آیا مأموم می تواند همزمان در حال نماز مکبّر هم باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
چنانچه صدای او از حد متعارف بلندتر نباشد و اذکار مخصوصه را هم بگوید ( و خارج از آن هم چیزی اضافه نکند) مانعی ندارد.