متابعت از امام جماعت در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیمتابعت از امام جماعت در نماز
سؤال:

اگر فردی در رکعت دوم نماز جماعت سهوا به رکوع رود وحال آنکه امام جماعت مشغول قنوت است :

اولا قنوت جزء قرائت محسوب میشود؟

ثانیا: ماموم میتواند یا واجب است برگردد وبا امام قنوت بگیرد وسپس دوباره به رکوع برگردد؟

پاسخ:

۱-قنوت یک وظیفه استحبابی است که بعد از قرائت انجام می شود.
۲-ماموم بحکم وجوب متابعت باید برگردد.