محدوده تولیت متولی در وقف

استفتائاتدسته بندی: فقهیمحدوده تولیت متولی در وقف
سؤال:

محدوده تولیت متولی در وقف عام مثل مسجد ومدرسه علمیه وحسینیه تاچه حدی است؟

۱.آیا میتواند خلاف وقفنامه عمل کند ودرب موقوفه رابسته ومانع استفاده مورد وقف شود؟

۲.اگر متولی ملتزم بعمل بوقفنامه نباشد ومستمرا خلاف وقفنامه رفتار کند وحتی در صدد جعل سند برای شخصی سازی آن وخروجش از وقفیت باشد آیاشرعا منعزل میشود؟وتولیتش ابطال میگردد؟

پاسخ:

۱. متولی ملزم به اجرا و اعمال مواردمذکور در متن وقفنامه و نظر واقف است مگر این که متولی مصلحت موقوفه را در عدم استفاده فعلی از مورد وقف بداند ۲. در چنین مواردی با نظر و دستور حاکم شرع ضمّ امین می شود و متولی منعزل نیست.