محرمیت از راه شیر دادن

استفتائاتدسته بندی: فقهیمحرمیت از راه شیر دادن
سؤال:

سلام علیکم دو برادراگرهمسریکی ازآنها به فرزنددیگری شیردهد این زن شیردهنده وشیرخورنده وپدرشیرخورنده وشوهرزن شیردهنده باچه عناوین به هم محرم رضاعی میشوندوفرزندان این دو برادر ازجهت رضاع به یکدیگرمحرم می شوند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تنها زن شیردهنده و شوهر و فرزندان او بر شیرخورنده به عنوان پسر و مادر و خواهر و برادر رضاعی محرم می‌شوند.