مشروط بودن وجوب فطریه به هشیاری

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتمشروط بودن وجوب فطریه به هشیاری
سؤال:

۱.دروجوب زکات فطره هشیاری فرد وعایله اش هر دو شرط است که اگر هرکدام بیهوش یا دیوانه یا در کما بودند پرداخت واجب نباشد

۲.اگر فرد به هوش (باتمام اقسامش) نبود ولی غنی بود آیا واجب است فطره اش را برای خود ونان خورانش جدا کنند وب پردازند (هرچندبه اذن مجتهد)یا کلا از او و نان خورانش ساقط است هر چند در آینده به هوش آید؟

پاسخ:

۱. هوشیار بودن فقط بر شخصی که فطره دیگران به عهده اوست شرط است.
۲. در فرض مذکور فطریه از همه ساقط است.