حکم لواط و حدّ آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم لواط و حدّ آن
سؤال:

سلام

اگر دو نفر لواط کنند و فیلم مستهجن ببینند،آیا باید خود را برای اعدام تحویل دهند؟

پاسخ:

بایداز چنین گناه بزرگی استغفار کنند