موارد جواز قطع کردن نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیموارد جواز قطع کردن نماز
سؤال:

سلام در چه صورتی فرد می‌تواند نماز خود را بشکند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- برای حفظ جان یا کسی که حفظ جان او واجب است.
۲- حفظ مالی که نگهداری آن واجب است و امکان آن بدون شکستن نماز ممکن نباشد.
۳- اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و پرداخت آن در نماز ممکن نباشد، نمازگزار می‌تواند در وسعت وقت نماز را بشکند.
۴- برای تطهیر نجاست مسجد اگر وقت وسعت داشته باشد و تطهیر نکردن هتک باشد.
۵- پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود بیاد آورد که اذان و اقامه را فراموش کرده، در وسعت وقت مستحب است برای گفتن آن‌ها نماز را بشکند.