موارد حبس

سؤال:

سلام علیکم

موارد حبس را از نظر شرعی بیان فرمایید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در فرض اجرای حدود شرعیه در زمان غیبت مواردی از حبس به عنوان حد،تعزیر،اثبات اتهام قتل و احقاق حقوق دیگران از متون روایی استفاده می شود.