نحوه امحاء اسماء جلاله و مبارکه

استفتائاتدسته بندی: فقهینحوه امحاء اسماء جلاله و مبارکه
سؤال:

اسماء جلاله را می توان جهت امحاء به کارخانه کاغذسازی تحویل داد؟

پاسخ:

اگر مستلزم هتک حرمت نباشد مانعی ندارد.