نحوه مصرف کمک مردم به مسجد

استفتائاتدسته بندی: فقهینحوه مصرف کمک مردم به مسجد
سؤال:

سلام علیکم ؛ آیا این دو عبارت صحیح هستند؟ مراجع عظام:   ۱. کسی که کارکن مسجد است و مردم پولی جهت کمک به مسجد به اومی دهند او می تواند بخشی از آن پول را به فقرای متمسک به آن مسجد صرف کند

۲. خوب است صدقه را به ترتیب اولویت خانواده،دوست،آشنا و… داد.

پاسخ:

بسمه تعالی
۱.چنانچه پول بابت هزینه های مسجد دریافت می شود ،صرف آن در غیر آن جایز نیست
۲.رعایت اولویت در متن صحیح است