نماز خواندن بانوان

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز خواندن بانوان
سؤال:

نماز خواندن با لباس تنگ برای بانوان در صورتی که نامحرم نبیند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مانعی ندارد و نماز را باطل نمی کند.