نماز و روزه های قضا بر عهده پسر بزرگتر

استفتائاتدسته بندی: فقهینماز و روزه های قضا بر عهده پسر بزرگتر
سؤال:

سلام.
مردی فوت کرده وهمسرش حامله بوده وبعد از چند ماه ازفوت همسر فرزند پسر متولد شده است حال این فرزند به سن تکلیف رسیده آیا نماز وروزه های قضایی پدر بر او واجب است؟
۲- پسر بزرگ میت مجنون اطباقی است و امیدی خوب شدن در او نیست آیا نماز وروزه های قضایی میت بر پسر بعدی واجب است یا لازم است از مال او اجیر بگیرند؟

پاسخ:

بسمه نعالی
سلام علیکم
۱- نماز و روزه های قضا شده پدر، پس از بلوغ بر او واجب می شود.
۲- بر پسر بعدی واجب است.