نگاه کردن به تصویر بدون پوشش همسر قبلی

استفتائاتدسته بندی: فقهینگاه کردن به تصویر بدون پوشش همسر قبلی
سؤال:

سلام

اگر فردی همسرش(دایم یاموقت) بمیردیا ازحباله اش خارج شود وعکس وفیلم برهنه ازخود به جاگذارد آیانگاه شهوی یامعمولی به امور مذکور ایرادی دارد؟

۲.در عده طلاق رجعی باچه شرطی اگر به فیلم وعکس مذکور نگاه کند علقه زوجیت برمیگردد هرچند زن آگاه نباشد؟

پاسخ:

۱.در هر دو مورد نگاه به عکس و فیلم برهنه همسر جایز نیست

۲. رجوع مرد در طلاق رجعی به دو صورت است:

الف:سخنی بگوید که با آن قصد انصراف از طلاق را بفهماند

ب:مرد به قصد رجوع کاری کند که رجوع به همسر را بفهماند مانند این که او را ببوسد یا مقدمات نزدیکی را انجام دهد یا با او نزدیکی کند.