نیت قضا یا ادا در نماز جماعت

استفتائاتدسته بندی: فقهینیت قضا یا ادا در نماز جماعت
سؤال:

سلام. اینکه اگر امام جماعت نماز قضای یقینی بخوانـد می توان نماز ادا و قضای یقینی و قضای احتیاطی رابه او اقتدا کرد مطلب صحیحی است؟ اگر امام نماز احتیاطی قضا یا ادا می خواند ماموم می تواند نماز احتیاطی قضا یا اداء را به او اقتدا کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- مطالب مذکور صحیح است.
۲- اقتدا به امامی که نماز احتیاطی می خواند صحیح نیست.