وجوب نماز آیات در صورت متوجه نشدن سبب آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیوجوب نماز آیات در صورت متوجه نشدن سبب آن
سؤال:

اگر جایی زلزله آمده باشد ولی فرد متوجه نشده باشد. برای خواندن نماز تکلیف چست؟

پاسخ:

اگز زلزله در منطقه ای باشد که شخص ساکن آنجاست واجب است نماز آیات را بخواند.