وظیفه زن بعد از غسل

استفتائاتدسته بندی: طهارتوظیفه زن بعد از غسل
سؤال:

خانمی طبق ایام عادت عمل کرده و موقعی که به حسب ظاهر پاک محسوب می شود غسل نموده ولی احتمال اینکه در باطن خون باشد وجوددارد. حال:

۱) وظیفه او در مورد نمازو روزه و آمیزش در چنین وضعی چیست؟

۲) آیاتفحص به اینکه پنبه بگذارد بر او لازم است؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
اگر علائمی باشد که موجب ظن به بقاء عادت است باید تفحص کند.