وقت فضیلت نمازهای یومیه

استفتائاتدسته بندی: فقهیوقت فضیلت نمازهای یومیه
سؤال:

با سلام. نماز های یومیه، بهتر و مستحب است در پنج وقتِ فضیلتش خوانده شود، یا جمع آن در اولِ وقتِ اذانِ ظهر و مغرب مطلوب تر است، مانند سنّت در بین شیعیان؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
 انجام فرایض در اوقات مقرره مستحب است؛ ولی چنانچه مستلزم ترک جماعت باشد، جماعت افضل است.