پاسخ به سلام

استفتائاتدسته بندی: فقهیپاسخ به سلام
سؤال:

سلام اگر فردی با زبان انگلیسی و غیر عربی به ما سلام کند؛ خواه اهل آن زبان باشد یا نه، آیاجواب اوبه همان زبان غیرعربی واجب است چه درنماز و چه خارج نماز؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
جواب سلام واجب است و چنانچه قدرت دارد بهتر است به همان زبان پاسخ دهد.