پایان دادن به زندگی (اوتانازی)

استفتائاتدسته بندی: فقهیپایان دادن به زندگی (اوتانازی)
سؤال:

سلام علیکم  چنانچه فردی ازبیماری خود در رنج بسیار باشد و بنا به تشخیص پزشکی امیدی به بهبودی اونباشد ، آیا با رضایت قلبی بیمار و خانواده ی وی ، پزشک می تواند با قطع درمان ، نسبت به خلاصی او از رنج بیماری اقدام نماید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه تحت عنوان قتل نفس باشد جایز نیست.