پرداخت فطریه قبل از عید فطر

استفتائاتدسته بندی: فقهیپرداخت فطریه قبل از عید فطر
سؤال:

آیا رقم فطره ماه رمضان قبل از عید میتواند به مستحق بدهد؟

پاسخ:

تا قبل از عید می تواند به عنوان قرض به فقیر بپردازد وبعد از وجوب به نیت زکات فطره از او پس نگیرد.