پرداخت کفاره به سادات

استفتائاتدسته بندی: فقهیپرداخت کفاره به سادات
سؤال:

آیا میشود کفاره تاخیر غیر سید را به سید داد؟

پاسخ:

مانعی ندارد.