پرسش در مورد مصداق واجب النقه

استفتائاتدسته بندی: فقهیپرسش در مورد مصداق واجب النقه
سؤال:

سلام

۱.ازبین خمس،کفاره،ردمظالم،زکات مال وبدن کدامیک رامیتوان به واجب النففه محتاج بدهیم

۲.برفرض اینکه مثلادرمواردی نتوان مستقیمابه واجب النفقه ازوجوه مذکورکمک کنیم آیاغیرمستقیم چه حکم داردمثلابه عروس بدهیم که خرج خانه پسرونوه هامون کندیا به داماد بدهیم که خرج دخترمون ونوه هاکند؟

پاسخ:

۱. هیچ یک از موارد مذکور به واجب النفقه پرداخت نمی شود
۲. در مورد داماد اشکال ندارد و در مورد عروس جهت مصارف شخصی خودش که بر شوهر اجب نیست و شوهر نمی تواند تامین کند مانعی ندارد