چک سفید امضاء در ارثیه

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتچک سفید امضاء در ارثیه
سؤال:

با سلام. در بین اسناد و مدارک متوفی یک فقره چک سفید امضاء وجود داشته است و ورثه بدون اینکه معیار و دلیلی بر طلب مرحوم از صاحب چک ارایه دهند روی چک سفید امضاء را مبلغ می نویسند و اقداماتی انجام می دهند نظر معظم له در مورد استحقاق ورثه نسبت به وجه نوشته شده چیست؟ و عمل ورثه در شرع مقدس اسلام چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
صرف داشتن چنین مدرکی دلیل بر طلب متوفی نمی باشد؛ مگر اینکه اصل طلب و مبلغ آن با شواهدی ثابت باشد که در این صورت می توانند نسبت به وصول آن اقدام کنند.