کاشت دندان طلا برای مرد

استفتائاتدسته بندی: فقهیکاشت دندان طلا برای مرد
سؤال:

لطفا بفرمایید حکم داشتن دندان طلا برای مرد چیست؟

پاسخ:

چنانچه زینت محسوب نشود مانعی ندارد.