کفاره روزه برای پیرمرد و پیرزن

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره روزه برای پیرمرد و پیرزن
سؤال:

شیخ و شیخه کفاره باید بدهند یا نه؟

پاسخ:

در فرض مشقت روزه گرفتن، باید کفاره ( یک مد طعام ) پرداخت شود ولی در فرض عدم قدرت کفاره ساقط است.