کفاره روزه قضای رمضان

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره روزه قضای رمضان
سؤال:

اگرکسی عذری دارد که نمی تواندر وزه بگیرد ویقین دارد که تاسال آینده هم نمی تواند قضایش را بجا آورد آیا میشود روزانه یا در پایان ماه رمضان کفاره اش را بدهد یا درصورت مذکور هم حتماباید تا ماه رمضان آینده صبر کند واگر زودتر بدهد مجزی نیست؟

پاسخ:

مانعی ندارد.