کفاره روزه ماه رمضان

استفتائاتدسته بندی: فقهیکفاره روزه ماه رمضان
سؤال:

یک مد طعام وزنش چقدر است آیا ماکارونی هم شامل کفاره تاخیر میشود؟ و به غیر نان و ماکارونی چه چیز دیگری شامل میشود؟

پاسخ:

یک مدطعام ۷۵۰ گرم است اعم از گندم، نان، برنج، ماکارونی و هرچه مصداق طعام باشد و یک نفر را سیر کند کفایت می کند.