کیفیت پرداخت فطریه

استفتائاتدسته بندی: فقهیکیفیت پرداخت فطریه
سؤال:

آیا به جای پول فطریه میتوان جنسی به فقیرداد (خواه به اوبگوییم یانه)

۲آیا میتوان جنسی رابه فقیر بفروشیم وبعدکه او به ما بدهکارشد پولش را بابت فطریه حساب کنیم؟

پاسخ:

۱و۲ مانعی ندارد.